Geconsolideerde balans per 31 december 2018

Geconsolideerde balans per 31 december 2018

Lees meer ›Geconsolideerde balans per 31 december 2018

Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2018

Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2018

Lees meer ›Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2018

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Lees meer ›Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

Lees meer ›Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lees meer ›Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Lees meer ›Kasstroomoverzicht

Balans - materiële vaste activa

Balans - materiële vaste activa

Lees meer ›Balans - materiële vaste activa

Balans - financiële vaste activa

Balans - financiële vaste activa

Lees meer ›Balans - financiële vaste activa

Balans - vorderingen

Balans - vorderingen

Lees meer ›Balans - vorderingen